Tsugaru Komachi Fukurin                                                        2010  (BH)

2012 Season

Tsugaru Komachi Fukurin (right)     5/7/2012 -- seen here with Silver Threads and Golden Needles


Tsugaru Komachi Fukurin (right)      6/22/2012 -- seen here with Silver Threads and Golden Needles


Tsugaru Komachi Fukurin (right)     7/10/2012 -- seen here with Silver Threads and Golden Needles


2011 Season

Tsugaru Komachi Fukurin       6/16/2011


Tsugaru Komachi Fukurin       7/5/2011


Tsugaru Komachi Fukurin       7/5/2011


Tsugaru Komachi Fukurin       7/6/2011


2010 Season

Tsugaru Komachi Fukurin       4/23/2010


Tsugaru Komachi Fukurin       6/23/2010


Tsugaru Komachi Fukurin       6/23/2010