rectifolia 'Chionea' (maybe same as Ginbuchi Tachi, rectifolia Nakai and Rohdeifolia)       2010 (Sav)

Season 2013

rectifolia 'Chionea'       August 12, 2013


Season 2011

Season 2011


rectifolia 'Chionea'     8/13/2011


Season 2010