rectifolia 'Kinbuchi Tachi'                             2010 (H)

2011 Season

Kinbuchi Tachi        7/28/2011


Kinbuchi Tachi        8/6/2011


Kinbuchi Tachi        7/28/2011


Kinbuchi Tachi        8/6/20112010 Season

Kinbuchi Tachi        9/24/2010


Kinbuchi Tachi       8/11/2010