Kifukurin Hyuga     a kikutii sport            2008


2010 season

Kifukurin Hyuga     9/20/2010


Kifukurin Hyuga     9/20/2010


Kifukurin Hyuga     10/1/2010

 

2009 season

Kifukurin Hyuga     10/5/2010


Kifukurin Hyuga     10/5/2009

 

2008 season

Kifukurin Hyuga     10/13/2008


Kifukurin Hyuga     10/13/2008